--------------

Záruční lhůta a podmínky

--------------

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 1.1.2003 vstoupil v platnost zákon č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Decibar spol. s r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na vámi zakoupený výrobek záruku na dobu 12 měsíců od data prodeje. Při splnění záručních podmínek vám výrobek během této doby bezplatně opraví servisní středisko Decibar spol. s r.o.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1) Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s řádně vyplněným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o koupi.

2) V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.

3) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.

4) Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

5) Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je dodatkem k nim.

6) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně servisní středisko Decibar spol. s r.o.

7) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.

8) Nárok na záruku zaniká, jestliže:
a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Decibar spol. s r.o. nebo smluvním servisem.
c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti.
e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.
g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. mrazu.
j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního listu nebo dokladu o koupi.

9) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.

10) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebeni v důsledku jejích normální funkce (např. lakováni atd.)

11) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Servis poskytuje výhradně Decibar spol. s r.o. Kontaktujte nás

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Místem pro uplatnění reklamace je Decibar spol. s r.o. Kontaktujte nás na zákaznické lince +420 602 448 773.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí být označena viditelně " REKLAMACE" a obsahovat reklamovaný výrobek, požadované příslušenství a prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád tvoří přílohu ke Všeobecným obchodním podmínkám. Byl vypracován v souladu s Obchodním zák. č. 513/1991 Sb., Občanským zák. 40/1964 Sb. a zák. č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele v platném znění a upravuje vztahy mezi zákazníky a prodejcem Decibar spol. s r.o.